تسلیم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تسلیم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تسلیم (سلام کردن)، به معنای سلام کردن در نماز
تسلیم (سلام نماز)، سلام نماز
تسلیم، تحویل مال تعهّد شده به طرف مقابل
تسلیم (عرفان و اخلاق)، در اصطلاح ، اطاعت از امر خدا، استقبال از قضا و اعتراض نکردن به مصائب و ناملایمات و اخلاص در توحید
تسلیم (قرآن)، به معنای سلام کردن، اعطای چیزی به کسی، گردن نهادن، راضی شدن به چیزی، اطاعت و انقیاد و فرمانبرداری و سرسپردگی
تسلیم (رضا)، رضا دادن به حکم قضا، و در اصطلاح صوفیه استقبال از تقدیر با خشنودی و رضایت
تسلیم (شاعران)، تخلص چند شاعر پارسی زبان در سده‌های ۱۱ و ۱۳ق /۱۷ و ۱۹م، در ایران و هند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار