ترخیص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترخیص به عدم الزام به شئ معیّن اطلاق می‌شود.


ترخیص در لغت

[ویرایش]

ترخیص، در لغت به معنای تسهیل و آسان گرفتن و تخفیف و رخصت.

ترخیص در اصطلاح

[ویرایش]

و در اصطلاح ، مقابل الزام است؛ به این بیان که هر حکمی که نوعی عدم الزام در آن باشد، حکم ترخیصی است که نتیجه و مؤدای آن ترخیص است؛ بنابراین شارع در احکام ترخیصی به مکلف در انجام فعل و یا ترک آن اذن داده است، هر چند مصلحت یا مفسده در یک طرف، بیشتر از طرف دیگر باشد، ولی باید به حد الزام نرسد. به این ترتیب، ترخیص، اذن ناشی از اباحه ، کراهت و استحباب را شامل می‌گردد.
[۴] مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۹۰.
[۵] مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۳۱۸.
[۷] مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۱۷۹.
[۹] اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه،ج۱، ص۱۰۸.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

رخصت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج ۲، ص ۵۰۰.    
۲. حسینی زبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۷، ص ۵۹۴.    
۳. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج ۷، ص ۶۳.    
۴. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۹۰.
۵. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۳۱۸.
۶. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۵، ص (۱۹۴-۱۹۳).    
۷. مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۱۷۹.
۸. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۷۲.    
۹. اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه،ج۱، ص۱۰۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۰۱، برگرفته از مقاله «ترخیص».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۴۴۸.    


جعبه ابزار