ترجمه و شرح صحیفه سجادیه فیض الاسلام (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب گران سنگ «الصحیفة السجادیة/ ترجمه و شرح فیض الاسلام»، حاوی دعاهای حضرت امام سجاد علیه‌السّلام ، با ترجمه و شرح مختصر سید علی نقی فیض الاسلام ، به زبان فارسی است.


ساختار کتاب

[ویرایش]

صحیفه سجادیه ، مشتمل بر ۵۴ دعا است. روش مترجم، در ترجمه هر دعا، بر معنا کردن دقیق واژه هاست. وی، هر کلمه، عبارت و مطلبی را که به توضیح و شرح نیاز دارد، میان دو هلال نهاده است تا ترجمه از شرح مطالب متمایز باشد و تصرفی در اصل عبارت نشود.
وی، در ابتدای بیشتر دعاها، توضیحاتی کوتاه، ولی پرمحتوا، عالمانه و درخور فهم عموم در باره موضوع اصلی دعا و پیام اساسی آن آورده است که خواننده با مطالعه آن، با آگاهی افزون تری، دعاهای صحیفه سجادیه را خواهد خواند.

گزارش محتوا

[ویرایش]

عناوین دعاها مطابق ترجمه مزبور عبارت است از:
دعای یکم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در حمد و سپاس خدای تعالی.
دعای دوم از دعاهای امام علیه‌السّلام است پس از این ستایش در درود بر رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم .
دعای سوم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در درود بر نگه داران عرش و هر فرشته مقرب.
دعای چهارم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در درود بر پیروان پیغمبران و ایمان آورندگان به ایشان.
دعای پنجم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در باره خود و دوستانش.
دعای ششم از دعاهای امام علیه‌السّلام است به هنگام بامداد و شب.
دعای هفتم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هر گاه کار دشوار دل آزاری به او رو می‌آورد.
دعای هشتم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در پناه بردن (به خدای تعالی) از سختی‌ها و بدی اخلاق و کردارهای نکوهیده.
دعای نهم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در اشتیاق (آرزومندی) به درخواست آمرزش از خدا که بزرگ است بزرگواری او.
دعای دهم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در پناه بردن به خدای تعالی.
دعای یازدهم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در عاقبت به خیری‌ها.
دعای دوازدهم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در اقرار به گناه و در خواست (توفیق برای) توبه و بازگشت (از معصیت) به سوی (طاعت) خدای تعالی.
دعای سیزدهم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در درخواست حاجت‌ها از خدای تعالی.
دعای چهاردهم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگامی که ستمی به آن حضرت می‌رسید.
دعای پانزدهم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگامی که بیمار می‌شد یا اندوه و یا گرفتاری به آن حضرت رو می‌آورد.
دعای شانزدهم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگامی که (به درگاه خدای تعالی) از گناهان گذشت می‌طلبید.
دعای هفدهم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگامی که گفت وگوی شیطان می‌شد.
دعای هجدهم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هر گاه از آن حضرت دور می‌شد چیزی (گرفتاری یا پیش آمد بدی) که از آن می‌ترسید.
دعای نوزدهم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگام درخواست باران پس از خشک سالی.
دعای بیستم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در (درخواست توفیق برای) خوهای ستوده.
دعای بیست و یکم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگامی که چیزی او را اندوهگین و گناهان نگرانش می‌نمود.
دعای بیست و دوم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگام سختی و رنج و کارهای دشوار.
دعای بیست و سوم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگامی که تندرستی و سپاس بر آن را از خدا درخواست می‌نمود.
دعای بیست و چهارم از دعاهای امام علیه‌السّلام است برای پدر و مادر خود علیه‌السّلام .
دعای بیست و پنجم از دعاهای امام علیه‌السّلام است برای فرزندانش علیه‌السّلام .
دعای بیست و ششم از دعاهای امام علیه‌السّلام است درباره همسایگان و دوستانش هنگامی که از ایشان یاد می‌نمود.
دعای بیست و هفتم از دعاهای امام علیه‌السّلام است برای مرزداران.
دعای بیست و هشتم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگام پناه بردن (از گرفتاری‌ها) به خدای توانا و بزرگ.
دعای بیست و نهم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگامی که روزی بر آن حضرت تنگ می‌شد.
دعای سی‌ام از دعاهای امام علیه‌السّلام است در کمک خواستن (از خدای تعالی) بر پرداختن وام.
دعای سی و یکم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در بیان توبه و بازگشت.
دعای سی و دوم از دعاهای امام علیه‌السّلام است برای خود پس از به جا آوردن نماز شب درباره اقرار به گناه.
دعای سی و سوم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در استخاره و درخواست خیر و نیکی.
دعای سی و چهارم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگامی که گرفتار می‌شد یا گرفتارشده ی به رسوایی گناهی را می‌دید.
دعای سی و پنجم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در رضا و خوشنودی (به آنچه داشت) هنگامی که به دنیاداران (ثروت مندان) نگاه می‌کرد.
دعای سی و ششم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگامی که به ابر و برق (درخشیدن ابر) نگاه می‌کرد و بانگ رعد (غرش ابر) را می‌شنید.
دعای سی و هفتم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگامی که به ناتوانی از به جا آوردن شکر و سپاس اقرار می‌نمود.
دعای سی و هشتم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در عذرخواهی از دادخواهی‌های مردم.
دعای سی و نهم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در درخواست عفو و گذشت و رحمت و مهربانی (از خدای تعالی).
دعای چهلم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگامی که خبر مرگ کسی به او می‌رسید یا یاد مردن می‌نمود.
دعای چهل و یکم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در درخواست پرده پوشی.
دعای چهل و دوم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگام ختم (پس از خواندن همه) قرآن .
دعای چهل و سوم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگامی که به هلال و ماه نو نگاه می‌کرد.
دعای چهل و چهارم از دعاهای امام علیه‌السّلام است هنگامی که (شب اول یا روز اول) ماه رمضان می‌رسید.
دعای چهل و پنجم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در باره وداع و بدرود ماه رمضان.
دعای چهل و ششم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در روز فطر (اول ماه شوال ) و در روز جمعه .
دعای چهل و هفتم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در روز عرفه .
دعای چهل و هشتم از دعاهای امام علیه‌السّلام است روز اضحی و روز جمعه.
دعای چهل و نهم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در (درخواست) دور ساختن مکر و فریب دشمنان.
دعای پنجاهم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در ترس (از خدای تعالی).
دعای پنجاه و یکم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در تضرع و زاری و خضوع و فروتنی.
دعای پنجاه و دوم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در اصرار به (درخواست از) خدای تعالی.
دعای پنجاه و سوم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در خضوع و فروتنی برای خدای توانا و بزرگ.
دعای پنجاه و چهارم از دعاهای امام علیه‌السّلام است در درخواست (از خدای تعالی) دور گردانیدن اندوه‌ها.
مترجم، در پایان کتاب، ترجمه و شرح خویش را بهترین ترجمه و شرح، خوانده و از منابعی که در نگارش این اثر، از آنها بهره برده، یاد کرده و خاطرنشان نموده که مطالب و نکات برگرفته از آن منابع را همراه با اضافاتی بر آنها، به طور اختصار و ساده و روان در آن گنجانده و یادآور شده که از زمان امام علیه‌السّلام تا کنون کسی کتاب صحیفه کامله را از هر جهت به این زیبایی منتشر نکرده و چنین خدمتی را انجام نداده است.

منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع الاحادیث، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب دعا
جعبه ابزار