ترادف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترادف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ترادف (اصول)، دلالت دو یا چند لفظ بر معنای واحد و دارای کاربرد در فقه و علم اصول فقه
ترادف (منطق)، از اصطلاحات علم منطق و به معنای رابطه ميان الفاظ متکثر داراى معناى واحد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار