تذکر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتذکر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تذکر (فقه)، همسان شدن زن با مرد در رفتار جنسی، در مقابل تخنث
تذکر (فلسفه)، اصطلاحی فلسفی در مبحث شناخت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار