تخییر عقلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتخییر عقلی به حکم عقل به آزادی انتخاب یکی از دو یا چند چیز اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

تخییر عقلی، مقابل تخییر شرعی می‌باشد و عبارت است از این که عقل، انسان را در انتخاب یکی از دو یا چند چیز مختار نماید؛ به عبارت دیگر، هر جا حکم کننده به تخییر، عقل باشد، تخییر عقلی است، و به همین دلیل، تخییر در دوران بین محذورین و دوران بین متزاحمین (در صورت تعادل ) و تخییر بین افراد یک کلی را از مصادیق تخییر عقلی می‌دانند. البته برخی اصولیون دوران بین محذورین را تخییر عقلی نمی‌شمارند، بلکه آن را از نوع تخییر تکوینی می‌دانند
[۶] تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۶۴.
[۱۴] تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۲، ص۱۸۱.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

تخییر تکوینی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۲، ص (۱۷۴-۱۷۳).    
۲. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۳۴۱.    
۳. اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۲۳۳.    
۴. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۴، ص۳۷۲.    
۵. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۷، ص۳۹۵.    
۶. تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۶۴.
۷. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، باقر، ج۳، ص۴۶۳.    
۸. مجمع الافکار و مطرح الانظار، آملی، میرزاهاشم، ج۳، ص۳۹۶.    
۹. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۵۲۰.    
۱۰. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۲۱۹.    
۱۱. فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۳، ص۴۴۴.    
۱۲. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص (۴۵۷-۴۵۴).    
۱۳. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۹۵.    
۱۴. تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۲، ص۱۸۱.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۹۷، برگرفته از مقاله «تخییر عقلی».    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | تخییر
جعبه ابزار