تخییر شرعی واقعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتخییر شرعی واقعی به حکم شرع به تخییر ، به عنوان حکم اوّلی واقعی اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

تخییر شرعی واقعی، مقابل تخییر شرعی ظاهری بوده و عبارت است از آزاد گذاشتن مکلف در انجام یکی از چند چیز از سوی شارع ، هنگام جعل تکلیف واقعی؛ یعنی حکم تخییر از جانب شارع بدون لحاظ حالت جهل و شک مکلف به حکم واقعی ، برای او جعل شده است، مانند: تخییر در خصال کفارات ( اطعام شصت فقیر یا شصت روز روزه داری یا آزاد کردن یک بنده ).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۴۵۷.    
۲. فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۳، ص۴۴۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۹۶، برگرفته از مقاله «تخییر شرعی واقعی».    رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | تخییر
جعبه ابزار