تخلص (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتخلص ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تخلص (صنایع بدیعی)، یکی از صنایع بدیعی و نام شعری شاعر
تخلص (علوم قرآنی)، ترک سخن در یک مطلب و وارد شدن در مطلب دیگر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار