تخفیف نقل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتخفیف نقل، انتقال حرکت همزه به حرف ساکن قبلی و حذف همزه در تلفظ است.


تعریف

[ویرایش]

«تخفیف نقل» از گونه‌های تخفیف همزه است؛ یعنی حرکت همزه به حرف پیش از آن که ساکن است منتقل و پس از آن، همزه هنگام تلفظ ساقط می‌شود.

← مثال


«قد افلح» (به سکون دال) که خوانده می‌شود: «قد افلح» (به فتح دال).

محل تخفیف نقل

[ویرایش]

«تخفیف نقل» در جایی است که حرف آخر کلمه اول که ساکن است، صحیح (غیرعله)، و همزه در آغاز کلمه دوم باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۳۲۰.    
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص(۳۴۰-۳۴۱).    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تخفیف نقل».    جعبه ابزار