تخصیص قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتخصیص قرآن، تخصیص زدن عمومات قرآنی است.


تعریف

[ویرایش]

از جمله موضوعات مطرح در مبحث عام و خاص، تخصیص قرآن است؛ یعنی عمومات قرآن گاهی به وسیله خاص (مخصص) تخصیص زده می‌شوند.

تعریف تخصیص

[ویرایش]

تخصیص یعنی منحصرکردن حکم عام و کلی بر بعضی از افراد موضوع و خارج کردن بقیه از شمول؛ و این بیش از عمل به عام است.

اقسام تخصیص قرآن

[ویرایش]

تخصیص قرآن بر دو قسم است: ۱. تخصیص متصل؛ ۲. تخصیص منفصل.

← اقسام تخصیص منفصل


تخصیص منفصل دارای اقسام ذیل است:
۱. تخصیص قرآن به قرآن؛
۲. تخصیص قرآن به سنت؛
۳. تخصیص قرآن به اجماع؛
۴. تخصیص قرآن به قیاس.

← اقسام تخصیص متصل


تخصیص متصل نیز پنج نوع دارد:
۱. تخصیص به استثنا؛
۲. تخصیص به شرط؛
۳. تخصیص به وصف؛
۴. تخصیص به غایت؛
۵. تخصیص به آوردن بدل بعض از کل.
اقسام تخصیص جداگانه تشریح شده‌اند. برای اطلاع به مدخل‌های مربوط مراجعه شود.
[۲] کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۱۹۵.
[۴] حفناوی، محمد ابراهیم، دراسات فی القرآن الکریم، ص۱۸۲.
[۶] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۷۱.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

مخصص متصل؛ مخصص منفصل.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۵۲.    
۲. کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۱۹۵.
۳. صالح، صبحی، ۱۹۲۶ -، مباحث فی علوم القرآن، ص۲۶۲.    
۴. حفناوی، محمد ابراهیم، دراسات فی القرآن الکریم، ص۱۸۲.
۵. مظفر، محمد رضا، ۱۹۰۴ - ۱۹۶۴م، اصول الفقه، ج۱، ص۱۳۹.    
۶. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۷۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تخصیص قرآن».    جعبه ابزار