تحفة الغرائب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر تحفة الغرائب اثـر شیخ محمد (م ح ۱۲۰۰ ق) فرزند شیخ محمد بن ابی سعید هروی الهی، از ریاضیدانان و مفسران امامیه می‌باشد.


معرفی اجمالی تفسیر

[ویرایش]

این تفسیر در یک مجلد به زبان فارسی شامل شرح بخشی از قرآن کریم است.
این تفسیر گزیده‌ای است از تفسیر جواهر القرآن احمد بن محمد تمیمی قمی که مؤلف نسخه آن را در سـفـر مکه هـنـگـام اقـامـت در مدینه منوره مشاهده نموده سپس از آن انتخاب نمود با افـزایـش هـایی در خواص سوره‌ها و دفع سحر و افسون شامل دوازده باب به عدد ائمه اثنی عشر (چنانکه خود در مقدمه تصریح نموده است، تدوین کرده است.

عناوین ابواب کتاب

[ویرایش]

عناوین ابواب چنین است.
باب اول): آیات و خواص سوره‌های در کشف قلوب و صفای باطن.
باب دوم) آیات و خواص سوره‌های در طلب جاه و منصب عالی.
باب سوم) آیات و خواص سوره‌های در گشایش کارها و فتح رزق و فتوحات.
باب چهارم) آیات و خواص سوره‌های در دفع امراض و بیماری.
باب پنجم) آیات و خواص سوره‌های در دفع سحر و جن و مانند اینها.
باب ششم) آیات و خواص سوره‌های در دفع دشمنان و حسودان.
باب هفتم) آیات و خواص سوره‌های در ادای قرض و حفظ بدن.
باب هشتم) آیات و خواص سوره‌های در دفع حرام خوردن و ناسزا گفتن.
باب نهم) آیات و خواص سوره‌های در اظهار دفاین و معادن.
باب دهم) آیات و خواص سوره‌های در تسخیر ارواح و جن.
باب یازدهم) آیات و خواص سوره‌های در محبت و الفت میان طالب و مطلوب.
باب دوازدهم) آیات و خواص سوره‌های در اوراد متفرقه به هر نیت.

نسخ موجود کتاب

[ویرایش]

منزوی در فهرست نسخه‌های خطی فارسی می‌نویسد آقای دانش پژوه این تفسیر را نشناخته و در فهرست مشار از کمال الدین محمد فسوی شیرازی دانسته شده است.
این تفسیر در الذریعه و سایر فهارس به نام شیخ محمد هروی ضبط شده است و نسخه‌های خطی آن بسیار است. از جـمله سه نسخه به شماره ۶۱۱۵ و ۶۸۲۶ و ۷۰۹۲ در کتابخانه آیت اللّه مرعشی قم و یک نسخه به شماره ۹۶۵۸ در کتابخانه آستان قدس. گفتنی است که این اثر در ۱۲۶۸ ق در ایران طبع گردیده است.
[۲] فکرت، محمدآصف، فهرست الفبائی آستان قدس، ص۱۱۵.
[۳] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت اللّه مرعشی، ج۱۶، ص۱۱.
[۴] فـهـرسـت الهیات، ۱، ص۱۸۷.
[۵] منزوی، احمد، فهرست نسخه‌های خطی فارسی، ج۱، ص۱۰۸.
[۶] مشار، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج۵، ص۷۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۳، ص۴۵۶.    
۲. فکرت، محمدآصف، فهرست الفبائی آستان قدس، ص۱۱۵.
۳. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت اللّه مرعشی، ج۱۶، ص۱۱.
۴. فـهـرسـت الهیات، ۱، ص۱۸۷.
۵. منزوی، احمد، فهرست نسخه‌های خطی فارسی، ج۱، ص۱۰۸.
۶. مشار، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج۵، ص۷۲۳.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن سیزدهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۳.    جعبه ابزار