تحریر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تحریر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تحریر (ادبیات)، اصطلاحی به کار رفته در عنوان روایت‌های بازنویسی شده ترجمـه‌های ‌عربی شماری از آثار ریاضی و نجومی‌ یونانی و در مواردی انگشت‌شمار، برخی آثار تألیف شده در دوره اسلامی
تحریر (موسیقی)، اصطلاحی در موسیقی به معنای غلت در آواز و چهچهه، مترادف با «مرغوله» در موسیقی قدیم و «کنگری» در موسیقی هندی
تحریر (فقه)، تحریر و حریت یکی از مهمترین شرایط وجوب تکلیف بر انسان و از اصطلاحات به کار رفته در فقه اسلامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار