تجرید (علوم قرآنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتجرید انتزاع شبیه از شیء دارای صفت خوب یا بد، برای مبالغه در آن وصف است.


تعریف

[ویرایش]

«تجرید» آن است که از شیء نیکو یا پلید، شیء دیگری مانند او انتزاع و درباره او صحبت شود تا در آن صفت مبالغه کرده باشد؛ مانند:

← مثال اول


(ذلک جزاء اعداء الله النار لهم فیها دار الخلد...) ؛ "آری سزای دشمنان خدا همان آتش است که در آن منزل همیشگی دارند".
در این آیه، گویا جهنمی وجود دارد و دار خلدی هم در آن است؛ درحالی که خود جهنم، دارالخلد است، و از جهنم، دارالخلد انتزاع شده است.

← مثال دوم


(ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لاولی الالباب)؛ "مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز برای خردمندان نشانه‌هایی (قانع کننده) است".
ظاهر آیه این است که در عالم، آیاتی وجود دارد؛ درحالی که خود عالم، آیه آشکار است.
[۵] بستانی، بطرس، ۱۸۹۸ - ۱۹۶۹، محیط المحیط قاموس مطول للغة العربیة، ص۱۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصلت/سوره۴۱، آیه۲۸.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۱۹۰.    
۳. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۳، ص۴۴۸.    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۳۰۷.    
۵. بستانی، بطرس، ۱۸۹۸ - ۱۹۶۹، محیط المحیط قاموس مطول للغة العربیة، ص۱۰۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تجرید».    جعبه ابزار