تجارب الامم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتجارب الامم ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تجارب الامم (ابن مسکویه)‌، عنوان یکی از مشهورترین منابع تاریخی، نوشته ابوعلی مسکویه (ه‌ م)، مورخ، فیلسوف، پزشک و ادیب پرآوازۀ ایرانی
تجارب الامم (ترجمه)‌، ترجمه شده توسط آقایان ابو القاسم امامى و على نقى منزوى


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار