تبشیر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تبشیر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تبشیر (اسلام)، تبشیر از مفاهیم قرآنی به معنای بشارت دادن و دارای مصادیق و کاربردهای زیاد در قرآن و روایات
تبشیر (مسیحیت)، از اصطلاحات مسیحی به معنای تبلیغ و ترویج انجیل و مسیحیترده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار