تاج (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تاج ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تاج (کلاه جواهرنشان)، سرپوش یا حلقه‌ای زینتی معمولاً از زَر و جواهرنشان
تاج (تخلص شاعر)، نام یا لقب چند شاعر پارسی‌گوی سدۀ ‌۶ق/۱۲م


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار