عنوانی با این نام ایجاد نشده است : تأکید

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • امر تأکیدی
 • استفهام تأکیدی
 • ادات تأکید
 • ادات تأکید جمله اسمی
 • ادات تأکید جمله فعلی
 • تأکید (عام)
 • تأکید مدحی شبیه به ذم
 • تأکید لفظی
 • تأکید معنوی
جعبه ابزار