بیع الحاظر للبادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیع الحاظر للبادی بدین معنی است که شخص حاضر یا بومی متاع مذکور را برای غریب بفروشد.


منظور از حاظر و بادی

[ویرایش]

حاضر به معنای حضری یا اهل حضر یا ساکن حاضره می باشد، چنان‌که بادی به معنای ساکن بادیه است.
و در اینجا غرض از بادی شخص غریبی است که متاعی را به منظور فروش به شهری کشاند خواه بدوی باشد و خواه غیر آن.

منظور از بیع الحاظر للبادی

[ویرایش]

اصطلاح مزبور بدین معنی است که شخص حاضر یا بومی متاع مذکور را برای غریب بفروشد.
[۱] مغنی المحتاج، ج۲، ص۳۶.
[۲] المغنی (ابن قدامه)، ج۴، ص۱۶۲.
[۳] الروضة البهیه، ج۱، ص۲۵۵.
[۴] بدایة المجتهد، ج۲، ص۱۶۵.

و به عبارت دیگر بومی برای غریب وکیل در بیع و سمسار باشد.
و جمعی از فقهاء از این مضمون به جمله ذیل تعبیر نموده اند: «أن یتوکل حاضر لباد».
[۵] ریاض المسائل، ج۱، کتاب تجارت.
[۶] تبصرۀ المتعلمین، ج۱، ص۲۳۹.
[۷] الروضۀ البهیه، ج۱، ص۲۵۵.


← اختلاف فقهاء در مورد این نوع بیع


فقهای مذاهب در خصوص این عمل اختلاف کرده‌اند بعضی مانند اکثر فقهای امامیه (چنان‌که از کتاب ریاض استفاده می شود) قائل به کراهت آن شده و برخی آن را حرام دانسته اند چنان‌که از کتاب مغنی المحتاج (فقه شافعی) و بدایة المجتهد (فقه مالکی) استفاده می شود.
و برخی آن را فی‌الجمله حرام و باطل دانسته‌اند چنان‌که از کتاب المغنی (فقه حنبلی) استفاده می شود.

← مستند حکم


دلیل حکم مزبور حدیث ذیل است: «قال رسول الله(ص) لا یبیع حاضر لباد».
[۸] ریاض المسائل، ج۱، کتاب تجارت.
[۹] مغنی المحتاج، ج۲، ص۳۶.
[۱۰] بدایة المجتهد، ج۲، ص۱۶۵.
[۱۱] المغنی (ابن قدامه)، ج۴، ص۱۶۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مغنی المحتاج، ج۲، ص۳۶.
۲. المغنی (ابن قدامه)، ج۴، ص۱۶۲.
۳. الروضة البهیه، ج۱، ص۲۵۵.
۴. بدایة المجتهد، ج۲، ص۱۶۵.
۵. ریاض المسائل، ج۱، کتاب تجارت.
۶. تبصرۀ المتعلمین، ج۱، ص۲۳۹.
۷. الروضۀ البهیه، ج۱، ص۲۵۵.
۸. ریاض المسائل، ج۱، کتاب تجارت.
۹. مغنی المحتاج، ج۲، ص۳۶.
۱۰. بدایة المجتهد، ج۲، ص۱۶۵.
۱۱. المغنی (ابن قدامه)، ج۴، ص۱۶۲.
۱۲. الکافی، ج۵، ص۱۶۸.    
۱۳. الفقیه، ج۳، ص۲۷۳.    
۱۴. تهذیب‌الأحکام، ج۷، ص۱۵۸.    
۱۵. وسائل‌الشیعه، ج۱۷، ص۴۴۴.    
۱۶. وسائل‌الشیعه، ج۱۷، ص۴۴۵.    
۱۷. مستدرک‌الوسائل، ج۱۳، ص۲۸۲.    
۱۸. بحارالأنوار، ج۱۰۰، ص۸۸.    
۱۹. عوالی اللئالی، ج۱، ص۱۶۱.    


منبع

[ویرایش]
جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۶۴-۶۵.


رده‌های این صفحه : اقسام بیع | بیع | فقه | معاملات
جعبه ابزار