بیضه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتخم حیوانات را بیضه گویند و به مناسبت به قسمت زیرین دستگاه تناسلی نر، که از دو جزء همسان تشکیل شده است، بیضه نامیده می‌شود. از این عنوان به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، نکاح، اطعمه و اشربه، قصاص و دیات، سخن رفته است.


تعریف بیضه

[ویرایش]

قسمت زیرین دستگاه تناسلی نر، که از دو جزء همسان تشکیل شده است، بیضه نامیده می‌شود؛ ازاین‌رو، به صورت تثنیه یعنی «بیضتین»، «خصیتین» و «انثیین» نیز استعمال شده است.

جزء عورت بودن بیضه

[ویرایش]

بیضۀ انسان جزو عورت و پوشاندن آن از بینندۀ محترم - جز همسر- واجب است.

حرمت اکل بیضه حیوان

[ویرایش]

از محرّمات حیوان ذبح شده، بیضۀ آن است.

قصاص آسیب ‌رساننده به بیضه

[ویرایش]

اگر کسی به بیضۀ دیگری آسیب برساند، قصاص می‌شود. ولی در فرض آسیب رسیدن به یک بیضه، چنانچه با قصاص، احتمال آسیب دیدن بیضۀ دیگر یا آلت تناسلی جانی برود، و نیز در فرض زن بودن جانی، دیه ثابت می‌شود.

حکم قطع دو بیضه

[ویرایش]

قطع دو بیضه موجب دیۀ کامل و به قول مشهور، قطع هریک، موجب نصف دیه است. مقابل قول مشهور، قول ثبوت دو سوم دیۀ کامل در قطع بیضۀ چپ و یک سوم در قطع بیضۀ راست است.

ورم کردن بیضه بر اثر جنایت

[ویرایش]

اگر بیضه بر اثر جنایت، ورم کند دیۀ آن چهار صد مثقال شرعی طلا است.

تعریف اخته

[ویرایش]

به انسان یا حیوانی که بیضۀ او کشیده شده است «اخته» گفته می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۸، ص۱۸۳.    
۲. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۳۴۲.    
۳. جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۷۷-۳۷۸.    
۴. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۷۰.    
۵. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۷۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۱۶۱-۱۶۲.    


جعبه ابزار