بیان اجمالی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخطاب ناظر به تکلیف سابق ، به منظور توضیح اجمالی آن را بیان اجمالی گویند.


تعریف

[ویرایش]

سخن درباره تکلیف، که از سوی شارع به صورت اجمال و قبل از فرارسیدن زمان عمل به آن، گفته می شود، بیان اجمالی نام دارد.

← مثال


مثل این که شارع در وقت خطاب بگوید: فلان عام تخصیص خورد، ولی مخصص را بیان نکند، یا بگوید: این مطلق قید خورد، اما قید آن را بیان نکند و یا بگوید: فلان حکم نسخ خواهد شد، اما ناسخ را بیان نکند.
[۲] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۳، ص۲۴.
[۳] اسنوی، عبدالرحیم بن حسن، التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول، ص۴۲۹.
[۴] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۳، ص۱۸۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۱۵۸.    
۲. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۳، ص۲۴.
۳. اسنوی، عبدالرحیم بن حسن، التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول، ص۴۲۹.
۴. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۳، ص۱۸۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۷۶، برگرفته از مقاله «بیان اجمالی».    


جعبه ابزار