بهشتی شدن با عبادت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤمنانی که تقوای الهی را پیشه راه قرار داده و به عبادت او عمر خود را سپری می‌کنند، جایگاه آنان بهشت خواهد بود.

فهرست مندرجات

۱ - عبادت
       ۱.۱ - عبادت شبانه
              ۱.۱.۱ - حال متقین
              ۱.۱.۲ - خواب اندک
       ۱.۲ - عبادت به درگاه خداوند
              ۱.۲.۱ - خریدار مومنان
                     ۱.۲.۱.۱ - صفت فروشندگان
              ۱.۲.۲ - عبادت شبانه
                     ۱.۲.۲.۱ - مناجات شبانه
              ۱.۲.۳ - جایگاه پرهیزگاران
۲ - پانویس
۳ - منبع

عبادت

[ویرایش]


← عبادت شبانه


عبادت شبانه، از اسباب راهیابی به بهشت است.
ان المتقین فی جنت وعیون «به یقین، پرهیزگاران در باغهای بهشت و در میان چشمه ‌ها قرار دارند.» کانوا قلیلا من الیل ما یهجعون. «آنها کمی از شب را می‌ خوابیدند.»

←← حال متقین


"ان المتقین فی جنات و عیون" این جمله حال متقین را بیان می‌ کند، آن حالی را که در قیامت دارند. و اگر جنات و عیون را نکره (بدون الف و لام) آورده برای این است که به عظمت مقام و منزلت آن اشاره نموده، بفهماند وضع بهشت طوری نیست که اشخاص بتوانند با زبان، توصیف کنند.

←← خواب اندک


"کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون" این آیه و آیات بعدش توضیح می‌ دهد که چگونه نیکوکار بودند، مگر چه می‌ کردند. معنای آیه این است که: متقین در دنیا زمان اندکی از شب را می‌ خوابیدند. و یا: می‌ خوابیدند خوابیدنی اندک، باید دید اندکی از شب چه معنا دارد، اگر آن را با مجموع زمان همه شبها قیاس کنیم، آن وقت معنایش این می‌ شود که "متقین از هر شب زمان اندکی را می‌ خوابند، و بیشترش را به عبادت می‌ پردازند" و اگر با مجموع شبها مقایسه کنیم، آن وقت معنایش این می‌ شود که: "ایشان در کمترین شبی می‌ خوابند، بلکه بیشتر شبها تا به صبح بیدارند".

← عبادت به درگاه خداوند


عبادت به درگاه خداوند، سبب راهیابی به بهشت است.

←← خریدار مومنان


ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم وامولهم بان لهم الجنة... • التئبون العـبدون... وبشر المؤمنین. «خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خریداری کرده، که (در برابرش) بهشت برای آنان باشد.... توبه کنندگان، عبادت کاران، سپاس گویان...... و بشارت ده به (اینچنین) مؤمنان.»

←←← صفت فروشندگان


همانگونه که روش قرآن مجید است که در آیه‌ای سخنی را به اجمال برگذار می‌ کند و در آیه بعد به شرح و توضیح آن می‌ پردازد، در دومین آیه مورد بحث مؤمنان را که فروشنده گان جان و مال به خدا هستند با نه صفت بارز معرفی می‌ کند.
۱- "آنها توبه کارانند" و دل و جان خود را به وسیله آب توبه از آلودگی گناه شستشو می‌ دهند (التائبون).
۲- "آنها عبادت کارانند" و در پرتو راز و نیاز با خدا و پرستش ذات پاک او خود سازی می‌ کنند.
=

← عبادت شبانه

=
والذین یبیتون لربهم سجدا وقیـما «کسانی که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام می‌ کنند.» اولـئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیة وسلـما. «(آری،) آنها هستند که درجات عالی بهشت در برابر شکیباییشان به آنان پاداش داده می‌ شود و در آن، با تحیت و سلام رو به رو می‌ شوند.»

←←← مناجات شبانه


در ظلمت شب که چشم غافلان در خواب است و جایی برای تظاهر و ریا وجود ندارد خواب خوش را بر خود حرام کرده و به خوشتر از آن که ذکر خدا و قیام و سجود در پیشگاه با عظمت او است می‌ پردازند، پاسی از شب را به مناجات با محبوب می‌ گذرانند، و قلب و جان خود را با یاد و نام او روشن می‌ کنند.
گرچه جمله "یبیتون" دلیل بر این است که آنها شب را با سجود و قیام به صبح می‌ آورند ولی معلوم است که منظور بخش قابل ملاحظه‌ای از شب است، و یا اگر تمام شب باشد در بعضی از مواقع چنین است.

←← جایگاه پرهیزگاران


ان المتقین فی جنت ونعیم «ولی پرهیزگاران در میان باغهای بهشت و نعمتهای فراوان جای دارند.» انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. «ما از پیش او را می‌ خواندیم (و می‌ پرستیدیم)، که اوست نیکوکار و مهربان

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ذاریات/سوره۵۱، آیه۱۵.    
۲. ذاریات/سوره۵۱، آیه۱۷.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۸، ص۵۵۳.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۸، ص۵۵۳.    
۵. توبه/سوره۹، آیه۱۱۱.    
۶. توبه/سوره۹، آیه۱۱۲.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۱۵۱.    
۸. فرقان/سوره۲۵، آیه۶۴.    
۹. فرقان/سوره۲۵، آیه۷۵.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۱۵۰.    
۱۱. طور/سوره۵۲، آیه۱۷.    
۱۲. طور/سوره۵۲، آیه۲۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۵۱، برگرفته از مقاله «عبادت».    


رده‌های این صفحه : بهشت | عبادت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار