بهداشت خانه خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند متعال می فرماید، ما به ابراهیم و اسماعیل عهد کردیم : که خانه مرا خالص برای عبادت بندگانم کنید و منظور پاک ساختن ظاهری و معنوی این خانه توحید از هر گونه آلودگی است.


امر به پاکیزگی خانه خدا

[ویرایش]

خداوند متعال در قرآن کریم راجع به لزوم پاکیزه نگاه داشتن خانه خود، از هر آلودگی می فرماید: «... وعهدنا الی ابرهیم واسمـعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعـکفین والرکع السجود» و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک و پاکیزه کنید.

← معنای عهد و تطهیر


کلمه (عهد) در اینجا بمعنای امر است، و کلمه تطهیر ، یا بمعنای این است که خانه خدا را برای عبادت طواف کنندگان، و نمازگزاران، و کسانیکه می‌خواهند در آن اعتکاف کنند، خالص و بلامانع سازند، و بنابراین عبارت مورد بحث استعاره بکنایه میشود، و اصل معنی چنین میشود: (ما به ابراهیم و اسماعیل عهد کردیم : که خانه مرا خالص برای عبادت بندگانم کنید). و این خود نوعی تطهیر است.
و یا بمعنای تنظیف آن از کثافات و پلیدیهائی است که در اثر بی مبالاتی مردم در مسجد پیدا می‌شود، و کلمه (رکع) و کلمه (سجود) هر دو جمع راکع و ساجد است، و گویا مراد از این دو کلمه نمازگزاران باشد.

پاکسازی مطلق

[ویرایش]

و هیچ دلیلی ندارد که ما مفهوم طهارت را در اینجا محدود کنیم، بلکه منظور پاک ساختن ظاهری و معنوی این خانه توحید از هر گونه آلودگی است. و لذا در بعضی از روایات می‌خوانیم که این آیه تعبیر به پاکسازی از مشرکان شده و در بعضی دیگر به شستشوی بدن و پاکیزگی از آلودگیها.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۲۵.    
۲. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضیتفسیر الصافی، ج۱، ص۱۸۸.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱، ص۳۸۲.    
۴. سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر، الدر المنثور، ج۱، ص۲۹۵.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱، ص۴۲۴.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۴۴۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۴۶۵، برگرفته از مقاله «بهداشت خانه خدا».    


رده‌های این صفحه : بهداشت | کعبه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار