بنایی دوران ذوالقرنین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمردم شرق سرزمین ذوالقرنین، علم بنایی و ساختمان سازی نداشتند، لذا بودن مسکن و خانه زندگی می‌کردند، به همین خاطر از ذوالقرنین خواستند سدی برای جلوگیری از هجوم یاجوج و ماجوج بسازد.


بنایی در دوران ذوالقرنین

[ویرایش]


← ناآشنایی با بنایی


مردم شرق سرزمین ذوالقرنین، با بنایی و ساختمان سازی آشنایی نداشتند:
ویسـلونک عن ذی القرنین... «و از تو درباره «ذو القرنین» می‌پرسند بگو: «بزودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازگو خواهم کرد.» حتی اذا بلغ مطـلع الشمس... لم نجعل لهم من دونها سترا. «تا به خاستگاه خورشید رسید (در آن جا) دید خورشید بر جمعیتی طلوع می‌ کند که در برابر (تابش) آفتاب، پوششی برای آنها قرار نداده بودیم (و هیچ گونه سایبانی نداشتند)» (از امام باقر علیه‌السّلام نقل شده است که فرمود: مقصود از «لم نجعل لهم من دونها سترا» این است که صنعت خانه سازی نمی‌دانستند.)

← ساختن سد


ذوالقرنین به ساختن سدی برای جلوگیری از هجوم یاجوج و ماجوج اقدام کرد:
قالوا یـذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینهم سدا• قال ما مکنی فیه ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینهم ردما• ءاتونی زبر الحدید حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال ءاتونی افرغ علیه قطرا. « (آن گروه به او) گفتند: «ای ذو القرنین یاجوج و ماجوج در این سرزمین فساد می‌ کنند آیا ممکن است ما هزینه‌ای برای تو قرار دهیم، که میان ما و آنها سدی ایجاد کنی؟!
(ذو القرنین) گفت: «آنچه پروردگارم در اختیار من گذارده، بهتر است (از آنچه شما پیشنهاد می‌ کنید)! مرا با نیرویی یاری دهید، تا میان شما و آنها سد محکمی قرار دهم! قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید (و آنها را روی هم بچینید)! » تا وقتی که کاملا میان دو کوه را پوشانید، گفت: « (در اطراف آن آتش بیفروزید، و) در آن بدمید!» (آنها دمیدند) تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد، و گفت: « (اکنون) مس مذاب برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، ج۲، ص۳۵۰.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۶، ص۳۸۲.    
۳. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی، ج۳، ص۲۶۲.    
۴. کهف/سوره۱۸، آیه۸۳.    
۵. کهف/سوره۱۸، آیه۹۰.    
۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۳، ص۵۰۲.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۵۲۹.    
۸. کهف/سوره۱۸، آیه۹۴ - ۹۶.    
۹. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۳، ص۵۰۴.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۵۳۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۹۱، برگرفته از مقاله «بنایی دوران ذوالقرنین».    


رده‌های این صفحه : بنایی | ذوالقرنین | ذوالقرنین
جعبه ابزار