بلقینی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبلقینی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خاندان بلقینی، خاندانی از علما و قاضیان شافعی مصر در قرن هشتم و نهم

صالح بن عمر بلقینی، صالح بن عمر، عَلَم الدین ابوالبقا از خاندان بلقینی و علما و قاضیان شافعی مصر در قرن هشتم و نهم
عبدالرحمان بن عمر بلقینی، عبدالرحمان بن عمر، ابوالفضل جلال الدین بلقینی از خاندان بلقینی و علما و قاضیان شافعی مصر در قرن هشتم و نهم
عمر بن رسلان بلقینی، عمر بن رسلان از علما و قاضیان شافعی مصر در قرن هشتم و نهم
قاسم بن عبدالرحمان بلقینی، قاسم بن عبدالرحمان بن عمر بن رسلان از خاندان بلقینی و علما و قاضیان شافعی مصر در قرن هشتم و نهم
محمد بن عبدالرحمان بلقینی، محمد بن عبدالرحمان بن عمر بن رسلان از خاندان بلقینی و علما و قاضیان شافعی مصر در قرن هشتم و نهم
محمد بن عمر بلقینی، محمد بن عمر از علما و قاضیان شافعی مصر در قرن هشتم و نهم
محمد بن محمد بلقینی، محمد بن محمد بن عبدالرحمان بن عمر بلقینی، ابوالسعادات از خاندان بلقینی و علما و قاضیان شافعی مصر در قرن هشتم و نهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار