بطرس بن سلیمان بستانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبُطُرس بن سلیمان بستانی (۱۲۷۲ـ ۱۳۴۸ش/ ۱۸۹۳ـ ۱۹۶۹) در دیرالقمر متولّد شد، و یکی از ادباء لبنان محسوب می‌شود.


اقامت در بیروت

[ویرایش]

وی به مجرّد تکمیل تحصیلات ابتدایی برای اقامت در بیروت در کنار برادرش، کَرَم، بدان شهر رفت. معلومات جامعش در زمینه زبانشناسی و ادبیات ثمره تلاش و خودآموزی او بود. در آغاز کار، با دانش خود در زمینه دستور زبان و درکی که از متون کهن داشت، به شرح و تحلیل آن‌ها پرداخت تا آن‌ها را برای خوانندگان خود قابل فهم کند.

تأسیس نشریه البیان

[ویرایش]

در۱۳۴۲/۱۹۲۳، نشریه‌ای به نام البیان تاسیس کرد و تا۱۳۰۲ش/۱۹۳۰ به انتشار آن ادامه داد. در این نشریه به مضامین ادبی و اجتماعی می‌پرداخت و آثار نوی را که در لبنان و کشورهای عرب زبان منتشر می‌شد، تحلیل می‌کرد و بررسی ادبیات تطبیقی را ترغیب می‌نمود. نشریه البیان، در مدت انتشارش، برای نویسندگان جوان لبنانی نیرویی جاذب و همچنین نقطه اتکایی به شمار می‌رفت.

آغاز تدریس

[ویرایش]

بحران اقتصادی جهان بُطرُس را ناگزیر ساخت تا رسالت خود را در جهت دیگری انجام دهد. از آن پس همِّ خویش را به تعلیم و تربیت و هر آنچه در معلّمی او را کمک کند، موقوف داشت. برای آشنا ساختن شاگردانش ـ در «اِخوان» و «معهد الحکمة» ـ با ادبیات عرب، کتاب درسی خود تحت عنوان ادباء العرب را در سه جلد تالیف کرد. بعدها، در ۱۳۲۲ش/۱۹۴۳، این سلسله انتشارات به جلد چهارمی نیز آراسته شد که جُنگی ادبی است. بستانی، هر چند در نوشته‌های خود چندان پایبند روش علمی نیست، سبک یکدست و شرح و تفسیری درست دارد. سال‌های آخر فعالیت او در دانشگاه لبنان سپری شد.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) بستانی، السلسبیل، جونیه ۱۹۶۸، ص۱۹۹ـ۲۰۶.

منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ج۱، ص۱۳۱۸، برگرفته از مقاله «بطرس بن سلیمان بستانی».    


جعبه ابزار