برهان (واژه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه حجت قاطع و آشكار برهان گویند.


برهان از دیدگاه اصولیان

[ویرایش]

نزد اصولیان برهان دليلی است كه حق را از باطل جدا می‏كند و صحیح را از فاسد تمیز می‏دهد.
[۱] تعريفات جرجانی.


برهان از دیدگاه فلاسفه

[ویرایش]

در نظر فیلسوفان، برهان قیاسی است كه از مقدمات یقینی فراهم آمده باشد خواه یقینیات اولی باشد يا يقينيات بواسطه اولیات كه عبارت است از نظریات.

انواع برهان

[ویرایش]

برهان دو نوع است.

← برهان انّی


برهان انّی آن است كه علت اجتماع طرفين نتيجه را در ذهن و علت تصدیق به آن را بيان می‏كند.
در برهان انّی از معلول پی به علت می‏برند.

← برهان لمّی


برهان لمی برهانی است كه فقط علت اجتماع طرفين را در ذهن بيان نمی‏كند تا فایده آن اين باشد كه علت تصدیق را بيان كرده باشد بلكه علت اجتماع آنها در وجود را نيز بيان می‏كند.
در برهان لم از علت پی به معلول می‏برند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تعريفات جرجانی.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ علم کلام، احمد خاتمی، ص۷۷.


رده‌های این صفحه : فلسفه اسلامی | منطق
جعبه ابزار