برج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرج آشیانه پرندگان یا هریک از خانه‌هاى دوازده‌گانه منطقة البروج است .


آشیانه پرندگان و برج

[ویرایش]

برج به معناى اوّل به آشیانه برج مانند و مدوّرى گفته مى‌شود که کبوتر هاى اهلی را در آن جاى دهند؛ چنان‌که به ساختمانى که به منظور گردآورى کود و فضله پرندگان، بویژه کبوتران در مزارع ساخته مى‌شود نیز اطلاق مى‌گردد.

کاربرد برج به معنای اول در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب صید و ذباحه سخن رفته است.

احکام فقهی برج به معنای اول

[ویرایش]

صرف ورود کبوتر ى که مالک ندارد به برجى، موجب مالکیت صاحب برج نسبت به آن نمى‌شود مگر آنکه انگیزۀ وى از ساختن برج تملک چنین کبوتر ى باشد. در این‌صورت حصول تملک به صرف فرود آمدن کبوتر در برج، بدون گرفتن آن، محلّ بحث است.
صرف آمدن کبوتر ى که مالک دارد از برج صاحبش به برج شخصى دیگر موجب انتقال مالکیت به فرد دوم نمى‌شود؛ از این‌رو، وى نمى‌تواند آن را به ملک خود درآورد.

احکام فقهی برج به معنای دوم

[ویرایش]

برج به معناى دوم به هریک از دوازده بخش فرضى مسیر ظاهرى خورشید بین ستارگان (دایرة البروج) اطلاق شده که هر برج به نام صورت فلکى محاذى آن خوانده مى‌شود.
توالى برجها از نقطه اعتدال بهارى در جهت مشرق در منطقة البروج به ترتیب زیر است: حمل، ثور و جوزا، بروج ربیعیه (برجهاى بهارى)؛ سرطان، اسد و سنبله، بروج صیفیه (برجهاى تابستانى)؛ میزان، عقرب و قوس ، بروج خریفیه (برجهاى پاییزى) و جدی، دلو و حوت، بروج شتویه (برجهاى زمستانى).

کاربرد برج به معنای دوم در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب تجارت و نکاح یاد شده است.

← کراهت بعضی از اعمال در وقت قمر در عقرب


مسافرت و نیز عقد زناشویى در شب و روزى که ماه در برج عقرب قرار دارد مکروه است (قمر در عقرب).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۶، ص ۲۷۵.    
۲. موسوی گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل، ج ۲، ص ۳۴۲.    
۳. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الافهام، ج ۱۱، ص ۵۲۲.    
۴. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج ۶، ص ۲۷۵.    
۵. حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، ج ۴، ص ۷۴۷.    
۶. نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۳، ص ۳۴۴.    
۷. محقق کرکی، حسین بن علی، جامع المقاصد، ج ۱۲، ص ۱۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص ۹۰.    


رده‌های این صفحه : فقه | معاملات | نکاح | واژه شناسی
جعبه ابزار