بدن (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبَدَن به فتح باء و دال به تمام اندام و تن انسان یا حیوان گفته می‌شود.
بُدن به ضم باء ، جمع بدنه به معنای شتر بزرگ است.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار