بداهت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبداهت، معرفتی است که از آغاز بدون تفکر در ذهن آمده باشد.


معنای لغوی بداهت

[ویرایش]

بداهت در لغت به معنی آغاز هر چیزی است و نیز معنی ناگهان درآمدن است.

معنای اصطلاحی بداهت

[ویرایش]

در اصطلاح، بداهت عبارت است از وضوح تمام در معرفتی که ابتدائا وارد ذهن می‏شود.

منبع

[ویرایش]
کتاب فرهنگ علم کلام، احمد خاتمی، ص۷۶.


رده‌های این صفحه : واژه شناسی
جعبه ابزار