بدائی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبدائی یعنی چیزی که زمانا مقدم بر تمام اشیاء باشد و چیزی قدیم‏تر از آن نباشد، مثلا می‏گویند حادث بدائی یا شروع بدائی.
و نیز بدائی به معنی چیزی است که اشیاء دیگر از آن استنباط می‏شود مانند دلیل بدائی یا تابع بدائی‏..

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]
کتاب فرهنگ علم کلام، احمد خاتمی، ص۷۵.


رده‌های این صفحه : واژه شناسی
جعبه ابزار