بحران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبُحْران (یا بَحْران)، محلی در ناحیه فُرُع (یا فُرُع) در حجاز که با مدینه هشت برید (= ۴ فرسخ (پارسنگ)، ۲۴ کیلومتر ) فاصله دارد.
[۱] یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۱، ص۴۹۸، چاپ ووستنفلد، لایپزیگ ۱۸۶۶ـ۱۸۷۳، چاپ افست تهران ۱۹۶۵.

بُحْران ضمناً محل معدنی بوده که به حجاج بن عِلاط بهزی تعلق داشته است.
[۲] ابن اسحاق، سیرة ابن اسحاق، ج۱، ص۲۹۴، چاپ محمد حمیداللّه، ترکیه ۱۴۰۱/۱۹۸۱.اهمیت بُحْران در تاریخ اسلام

[ویرایش]

اهمیت این محل در تاریخ اسلام از آن جهت است که پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلّم، در ماه ربیع الاخر سال سوم به قصد (مقابله با) قریش مدتی در آن‌جا اقامت کرد.
[۳] ابن هشام، تهذیب سیرة ابن هشام، ج۱، ص۱۳۸، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قاهره ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

واقدی از قول مَعْمَربن راشد و او از زهری نقل کرده است که چون به پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلّم خبر رسید که گروه بزرگی از بنی سُلَیْم در بُحْران گرد آمده اند، آماده مقابله شد و بی آن‌که از مقصد خود سخنی بگوید، با سیصد مرد از اصحاب از مدینه بیرون آمد و یک شبه به بُحْران رسید.
[۴] محمدبن عمر واقدی، کتاب المغازی للواقدی، ج۱، ص۱۹۶، چاپ مارسدن جونس، لندن ۱۹۶۶.

چون جنگی پیش نیامد، ماه ربیع الاخر را در آن‌جا ماند و در ماه جمادی الاولی به مدینه بازگشت.
[۵] ابن قیم جوزیه، زادالمعاد فی هَدی خیرالعباد، ج۲، ص۹۱، بیروت.

این غزوه را برخی از مورخان غزوة الفُرُع
[۶] ابن هشام، تهذیب سیرة ابن هشام، ج۱، ص۱۳۸، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قاهره ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۷] ابن کثیر، السیرة النبویة، ج۳، ص۴، چاپ مصطفی عبدالواحد، بیروت.
و برخی غزوة بنی سُلَیم
[۸] محمدبن عمر واقدی، کتاب المغازی للواقدی، ج۱، ص۱۹۶، چاپ مارسدن جونس، لندن ۱۹۶۶.
[۹] ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر، ج۲، ص۲۴، چاپ ادوارد سخو، لیدن ۱۳۲۱ـ۱۳۴۷.
و بعضی دیگر غزوة بُحران
[۱۰] ابن حبیب، کتاب المحبّر، ج۱، ص۱۱۲، بیروت ۱۳۶۱.
نامیده اند.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن اسحاق، سیرة ابن اسحاق، چاپ محمد حمیداللّه، ترکیه ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۲) ابن حبیب، کتاب المحبّر، بیروت ۱۳۶۱.
(۳) ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر، چاپ ادوارد سخو، لیدن ۱۳۲۱ـ۱۳۴۷.
(۴) ابن قیم جوزیه، زادالمعاد فی هَدی خیرالعباد، بیروت.
(۵) ابن کثیر، السیرة النبویة، چاپ مصطفی عبدالواحد، بیروت.
(۶) ابن هشام، تهذیب سیرة ابن هشام، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قاهره ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۷) محمدبن عمر واقدی، کتاب المغازی للواقدی، چاپ مارسدن جونس، لندن ۱۹۶۶.
(۸) یاقوت حموی، معجم البلدان، چاپ ووستنفلد، لایپزیگ ۱۸۶۶ـ۱۸۷۳، چاپ افست تهران ۱۹۶۵.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۱، ص۴۹۸، چاپ ووستنفلد، لایپزیگ ۱۸۶۶ـ۱۸۷۳، چاپ افست تهران ۱۹۶۵.
۲. ابن اسحاق، سیرة ابن اسحاق، ج۱، ص۲۹۴، چاپ محمد حمیداللّه، ترکیه ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۳. ابن هشام، تهذیب سیرة ابن هشام، ج۱، ص۱۳۸، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قاهره ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۴. محمدبن عمر واقدی، کتاب المغازی للواقدی، ج۱، ص۱۹۶، چاپ مارسدن جونس، لندن ۱۹۶۶.
۵. ابن قیم جوزیه، زادالمعاد فی هَدی خیرالعباد، ج۲، ص۹۱، بیروت.
۶. ابن هشام، تهذیب سیرة ابن هشام، ج۱، ص۱۳۸، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قاهره ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۷. ابن کثیر، السیرة النبویة، ج۳، ص۴، چاپ مصطفی عبدالواحد، بیروت.
۸. محمدبن عمر واقدی، کتاب المغازی للواقدی، ج۱، ص۱۹۶، چاپ مارسدن جونس، لندن ۱۹۶۶.
۹. ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر، ج۲، ص۲۴، چاپ ادوارد سخو، لیدن ۱۳۲۱ـ۱۳۴۷.
۱۰. ابن حبیب، کتاب المحبّر، ج۱، ص۱۱۲، بیروت ۱۳۶۱.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بحران»، شماره۵۵۵.    


جعبه ابزار