باطل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه باطل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

باطل (واژه)، در لغت، قرآن و حدیث، اسم فاعل از بطلان و دارای مفهوم تقابلی ضد حق
باطل (فلسفه)، از اصطلاحات فلسفی به معنای مقابل حق
باطل (فقه)، از اصطلاحات فقهی به معنای مقابل صحت
باطل (حقوق)، از اصطلاحات حقوقی به معنای بی اعتبار و فاقد وجاهت قانونی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار