باطل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه باطل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

باطل (واژه)، در لغت، قرآن و حدیث، اسم فاعل از بطلان و دارای مفهوم تقابلی ضد حق
باطل (فلسفه)، در مقابل باطل


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار