بارة

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبارّة یکی از نام‌های مدینه منوره است.
[۱] ابن شبه، تاریخ‎‌المدینه، ج۱، ص۱۶۲.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن شبه، تاریخ‎‌المدینه، ج۱، ص۱۶۲.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۷۴.


جعبه ابزار