عنوانی با این نام ایجاد نشده است : اکثر

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • دوران بین اقل و اکثر
 • دوران بین اقل و اکثر ارتباطی
 • دوران بین اقل و اکثر استقلالی
 • اقل و اکثر
 • تخصیص اکثر
 • اعتبار رأی اکثریت
 • اقلیت و اکثریت
 • استثنای اکثر
 • اقل و اکثر دفعی
 • اقل و اکثر تدریجی
 • اقل و اکثر (اصول)
 • اقل و اکثر ارتباطی
 • اقل و اکثر استقلالی
 • مخصص مجمل بین اقل و اکثر
 • تخییر بین اقل و اکثر
 • دین اقلی و دین اکثری
 • اکثریت اصحاب ایکه (قرآن)
 • اکثریت امت‌های پیشین (قرآن)
 • اکثریت اهل‌کتاب (قرآن)
 • اکثریت بنی‌اسرائیل (قرآن)
جعبه ابزار