اهل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاهل در معانی همسر و نیز خانواده و همچنین خویشاوندان به کار رفته است.


فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۶۱.    


رده‌های این صفحه : واژه شناسی
جعبه ابزار