انفعال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانفعال‌، یکی از اصطلاحات علم منطق و به معنای قبول تدریجی اثر فاعل است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

انفعال، در مقابل فعل یکی از مقولات عشر و آن عبارت است از قبول تدریجی اثر فاعل، مانند بریده شدن چوب بوسیله نجار، و گرم شدن آب از تاثیر آتش.
«و مثال فعل چون قطع و احراق، و مثال انفعال چون تقطّع و احتراق».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۵۱.    


منبع

[ویرایش]

خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۳۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | مقولات عشر
جعبه ابزار