انس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانس ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

انسان، انسان از «إِنْسیان»، موجود دو پا و اشرف مخلوقات
انس (به ضم الف)، به معنای آرام و قرار یافتن قلب بر اثر نزدیک شدن به چیزی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار