انجیل (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب آسمانی نازل شده بر حضرت عیسی علی نبیّنا و علیه السّلام اِنجیل نام دارد و احکام آن به مناسبت در بابهای جهاد، تجارت، وقف، وصیت، نکاح و قضاء آمده است.


وجوب اعتقاد به پیامبران پیشین

[ویرایش]

اعتقاد به پیامبران گذشته و نیز کتب آسمانی نازل شده بر آنان و احترام ایشان واجب و هتک حرمت آنان حرام است.

حکم انجیل موجود

[ویرایش]

انجیل موجود، تحریف شده است و حکم انجیل اصلی را ندارد. انجیل موجود از مصادیق کتب ضاله است. از این رو، نگهداری، نوشتن، یاد دادن آن، و گرفتن مزد بدین منظور حرام است. نیز انجام دادن هرنوع معامله‌ای با آن، مانند خرید و فروش و اجاره، حرام و باطل است. البته نگهداری کتب ضلال برای نقض آنها یا استشهاد بر حقّی با آنها جایز است.

بعضی احکام درباره انجیل

[ویرایش]

وقف چیزی،وصیت به چیزی برای نوشتن انجیل و نیز مهر قرار دادن آموزش آنصحیح نیست.

کفایت سوگند نصرانی به انجیل

[ویرایش]

به قولی، قاضی مسلمانان می‌تواند نصرانی را در صورت تأثیر بیشتر، به انجیل سوگند دهد.اگر نصرانی در مقام قسم این گونه سوگند یاد کند: «به خدایی که انجیل را بر عیسی فرو فرستاده است...» کفایت می‌کند.

انجیل غنیمت محسوب نمی شود

[ویرایش]

در صورت پیروزی مسلمانان بر اهل کتاب، کتب آسمانی آنان، مانند انجیلِ موجود غنیمت محسوب نمی‌شود و باید نابود گردد، امّا جلد و اوراق آن پس از محو نوشته‌ها، اگر قابل استفاده باشد، غنیمت است.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۲، ص۵۹.    
۲. جامع المقاصد ج۴، ص۲۶.    
۳. جواهرالکلام ج۲۸، ص۳۵.    
۴. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۲۰.    
۵. جامع المقاصد ج۳، ص۴۸۲.    
۶. المبسوط ج۴، ص۲۷۵.    
۷. النهایة ج۱، ص۵۵۶.    
۸. جواهر الکلام ج۴۰، ص۲۲۸.    
۹. المبسوط ج۸، ص۲۰۵.    
۱۰. جواهرالکلام ج۴۰، ص۲۲۹.    
۱۱. جامع المقاصد ج۳، ص۴۱۳.    
۱۲. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۵۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام ج۱، ص۷۱۶-۷۱۷.    


جعبه ابزار