انتفاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانتفاء، یکی از اصطلاحات علم منطق و به معنای سلب محمول از موضوع یا معدوم شدن موضوعی است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

۱- یکی از معانی اصطلاح انتفاء، سلب و نفی شدن و در مقابل ثبوت است.
«اگر ثبوت محمول موضوع را، یا انتفایش از او ضروری بود، خالی نبود از آنکه مقتضی آن ضرورت یا مجرد ذات و حقیقت موضوع بود بی‌اعتبار امری، یا به اعتبار امری دیگر».
۲- دومین معنایی که اصطلاح انتفاء، در آن به کار می‌رود معدوم شدن موضوعی است.
«محمول وصف موضوع است و از انتفاء موصوف انتفاء صفت لازم، پس آنچه نباشد، از آن‌روی که نباشد محال است که او را صفتی باشد، پس هیچ صفت بر او حمل نتوان کرد».
[۲] شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۶۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۱۳۲.    
۲. شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۶۵.


منبع

[ویرایش]

خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۳۱.    


رده‌های این صفحه : احکام حمل | اصطلاحات منطقی
جعبه ابزار