ام زحم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاُمّ زُحم به تخفیف حا یکی از نام‌های مکه است.

فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۳۲.


جعبه ابزار