ام راحم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاُمّ راحم از نام‌های مکّه است.
[۱] ابراهیم غفاری، ج۱، ص۲۳۱.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابراهیم غفاری، ج۱، ص۲۳۱.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۳۱.


جعبه ابزار