ام‌الکتاب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ام‌الکتاب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره حمد، ام‌الکتاب یکی از نام‌های سوره حمد
لوح محفوظ، ام‌الکتاب یکی از نام‌های لوح محفوظ
آیات محکم، ام‌الکتاب یکی از نام‌های لوح محفوظ
ام‌الکتاب (کتاب سری اسماعیلیان)، یکی از کتاب‌های مقدس و سرّی اسماعیلیان منطقه جیحون علیا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار