امساک به معروف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامساک به معروف به معنی زندگی کردن مرد با همسرش به نیکی و درستی می باشد. از این عنوان در باب نکاح و طلاق سخن رفته است.


امساک به معروف در قرآن

[ویرایش]

عنوان یادشده در قرآن کریم در کنار عنوان «تسریح به احسان» به کار رفته است.

مراد از امساک به معروف

[ویرایش]

مراد از آن، این است که مرد در زندگی با همسرش به وظایف زناشویی و حقوق خانوادگی عمل کند؛ چنان که مراد از «تسریح به احسان» طلاق دادن زن ـ نه به قصد آزار و زیان رساندن به وی، بلکه ـ به قصد آزادی و رهایی او از قید زوجیت و به دست گرفتن زمام سرنوشت خود است و این میسر نمی‏شود مگر آنکه مرد در زمان عده به زن رجوع نکند تا عده‏اش به سرآید و اختیاردار خود گردد؛ چه آنکه طلاق دادن زن به قصد رجوع در زمان عده، اضرار به وی محسوب می‏شود.

حکم امساک به معروف

[ویرایش]


← وجوب امساک به معروف بر مرد


بر مرد واجب است نسبت به همسرش یکی از دو امر امساک به معروف و تسریح به احسان را برگزیند.
[۵] ایضاح الفوائد ج۳، ص۱۸۷.


← استحباب تصریح بر امساک به معروف در عقد


بر ولی دختر مستحب است قبل از عقد به همسر آینده او بگوید این دختر را به تو تزویج کردم، به شرط امساک به معروف یا تسریح به احسان.

← کیفیت اقرار بر امساک به معروف در عقد


بر مرد هنگام ازدواج مستحب است بگوید:«أقْرَرْتُ بالمیثاقِ الذی أخَذَ الله؛ امساکٌ بمعروفٍ او تسریحٌ باحسانٍ» ؛ به عهد و پیمانی که خداوند گرفته است؛ نگاهداری به نیکی یا رهاسازی به نیکی اقرار می‏کنم.

← حکم تعلیق امر از سوی شوهر


هرگاه شوهر بدون آنکه‏همسرش‏ناشزه باشد از اختیار یکی از دو امر یاد شده (امساک به معروف و تسریح به احسان) خودداری ورزد، حاکم شرع او را به اختیار یکی از دو امر، ملزم می‏کند و در فرض امتناع، زن را به تقاضای خودش طلاق می‏دهد.
[۱۱] مجمع المسائل ج۲، ص۲۶۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۲۹.    
۲. زبدة البیان، ص۶۰۱.    
۳. الحدائق الناضرة ج۲۵، ص۳۵۶.    
۴. جواهرالکلام ج۳۰، ص۱۴۱۷.    
۵. ایضاح الفوائد ج۳، ص۱۸۷.
۶. زبدة البیان، ص۵۳۸.    
۷. الوسیلة، ص۲۹۱.    
۸. الجامع للشرائع، ص۴۵۲.    
۹. الحدائق الناضرة ج۲۳، ص۲۸.    
۱۰. العروة الوثقی ج۵، ص۴۷۸.    
۱۱. مجمع المسائل ج۲، ص۲۶۴.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۶۹۴-۶۹۵.    


جعبه ابزار