امرد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاَمرَد نوجوانی که هنوز ریش در نیاورده است و از آن به مناسبت در بابهایی مانند نکاح، غصب و باب عتق سخن رفته است.


تعریف امرد

[ویرایش]

منظور از امرد کسی است که هنوز مو بر تن او نروییده است.

نگاه کردن به امرد

[ویرایش]

در جواز نگاه کردن مرد به مرد، تفاوتی میان اَمرد و غیر او نیست؛ امّا اگر خوف فروافتادن در گناه دارد نگاه کردن حرام است.
[۴] کفایة‏الاحکام ج۲، ص۸۴


غصب برده امرد

[ویرایش]

اگر کسی برده اَمردی را غصب کند و رشد موی صورتش از قیمت او بکاهد، ضامن کاهش قیمت او است.

افضل در آزاد کردن برده

[ویرایش]

برده‌ای که باید آزاد شود بهتر است پیرمرد یا نوجوان باشد.
هر چند در مقایسه با این دو، آزاد کردن پیرمرد افضل است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین، واژۀ «جرد» ج۳، ص۲۳.    
۲. مسالک الافهام ج۷، ص۴۵    
۳. الحدائق الناضرة ج۲۳، ص۶۱    
۴. کفایة‏الاحکام ج۲، ص۸۴
۵. جامع‌المقاصد ج۱۲، ص۳۳    
۶. جامع المقاصد ج۶، ص۲۸۹    
۷. المبسوط ج۳، ص۱۰۴    
۸. الجامع للشرائع ص۳۵۰    
۹. المقنع، ص۴۷۲.    
۱۰. الجامع للشرائع، ص۴۰۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۷۰.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۱، ص۶۹۳    


جعبه ابزار