الشفاء - الالهیات (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالهیات شفاء یکی از مشهورترین کتاب های فلسفی و از جمله تالیفات شیخ الرئیس ابوعلی سینا است که سال ها در اروپا تدریس می شده است و هم اکنون در حوزه های علمیه تدریس می شود.


معرفى اجمالى‌

[ویرایش]

« الشفاء( الالهيات)»، بخشى از كتاب گران‌سنگ شفاى بو على است. اين كتاب، به زبان عربى و حاوى مباحث فلسفه اعلی يا ال هیات بالمعنی الاعم مى‌باشد.
تأثير اين بخش از شفاء، نه تنها در شرق كه در غرب نيز بسيار شگفت‌انگيز بوده است؛ به گونه ‌اى كه متفكرين غربى، آن را مقدم بر ساير اجزاى شفاء، به زبان لاتينى ترجمه كرده‌ اند.

ساختار

[ویرایش]

كتاب، مشتمل بر ده مقاله به ترتيب هشت فصلى، چهار فصلى، ده فصلى، سه فصلى، نه فصلى، پنج فصلى، سه فصلى، هشت فصلى، هشت فصلى و پنج فصلى است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

در مقاله اول، از موضوع فلسفه اولى و منفعت و مرتبه و نام اين علم و اجمالى از آنچه در اين علم مورد بحث قرار مى‌گيرد و... سخن گفته مى‌شود.
[۱] الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۱،ص۳.

در مقاله دوم، از جوهر و اقسام آن، جوهر جسمانی و... و عارى نبودن ماده جسمانى از صورت و... و تقديم صورت بر ماده در مرتبه وجود و... بحث مى‌شود.
[۲] الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۱،ص۵۵.

در مقاله سوم، مباحثى در مورد وضعيت مقولات نه‌گانه و عرضيت آنها و واحد و تحقيق واحد و كثير و عرض بودن عدد و در باره علم و عرض بودن آن و... مطرح مى‌شود.
[۳] الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۱،ص۹۱.

در مقاله چهارم، متقدم و متأخر و حدوث و قوه و فعل و قدرت و عجز و تام و ناقص و... بررسى مى‌شود.
[۴] الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۱،ص۱۶۱.

در مقاله پنجم، از امور عامه و كيفيت وجود آنها و چگونه بودن كليت براى طبايع كلى و تفاوت بين کل و جزء با کلی و جزیی و تفاوت بين جنس و ماده و... سخن به ميان مى‌آيد.
[۵] الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۱،ص۱۹۳..

در مقاله ششم، در باره اقسام علل و احوال آنها و حل اشكال بر معيت هر علتى با معلولش و... بحث مى‌شود.
[۶] الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۲،ص۲۵۶.

در مقاله هفتم، در باره هوهویت و اقسام آن و غيريت و خلاف و اصناف تقابل و مثل و مبادی تعلیمیات و... بحث مى‌شود.
[۷] الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۲،ص۳۰۱.

در مقاله هشتم، سخن از تناهى علل فاعلى و قابلى و علل غايى و صورى و اثبات مبدأ اول و صفات اوليه واجب الوجود و... به ميان مى‌آيد.
[۸] الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۲،ص۳۲۵..

در مقاله نهم، صفت فاعلى مبدأ اول و اثبات دوام حركت و كيفيت صدور افعال از مبادی عالیه و... بررسى مى‌شود.
[۹] الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۲،ص۳۷۱.

در مقاله دهم، در باره مبدأ و معاد و الهامات و منامات و دعاهاى مستجاب و بلاهاى آسمانى و احوال نبوت و... سخن گفته مى‌شود.
[۱۰] الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۲،ص۴۳۳.


وضعيت كتاب‌

[ویرایش]

نسخه حاضر در برنامه، داراى مقدمه ‌ا ى است ارزنده از دكتر ابراهیم مدکور است
[۱۱] الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،المقدمه،ص۳۲-۱.
در آغاز اين نسخه، فهرست موضوعات
[۱۲] الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،الفهرس،ص۸-۱.
و در پايان آن، فهرست مصطلحات ذكر شده است.
[۱۳] الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۲،ص۴۵۷-۴۷۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۱،ص۳.
۲. الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۱،ص۵۵.
۳. الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۱،ص۹۱.
۴. الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۱،ص۱۶۱.
۵. الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۱،ص۱۹۳..
۶. الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۲،ص۲۵۶.
۷. الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۲،ص۳۰۱.
۸. الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۲،ص۳۲۵..
۹. الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۲،ص۳۷۱.
۱۰. الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۲،ص۴۳۳.
۱۱. الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،المقدمه،ص۳۲-۱.
۱۲. الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،الفهرس،ص۸-۱.
۱۳. الشفاء (الالهیات) ،ابن سينا، حسين بن عبد الله‌،ج۲،ص۴۵۷-۴۷۸.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار ملاصدرا، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب فلسفی
جعبه ابزار