الشریفیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:سید جعفر کشفی


معرفی کتاب

[ویرایش]

این اثر، منظومه ای در ۳۴۰ بیت، درباره قواعد منطق است که به سال ۱۲۱۱ ق. در نجف اشرف سروده شده است و صدر الافاضل اصتهباناتی شرحی بر آن نوشته است.
[۱] . اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی، ص ۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. . اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی، ص ۲۹.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : کتب منطقی | منطق
جعبه ابزار