الرسائل الرجالیة (شفتی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افموسوی شفتی جیلانی، سید محمد باقر (حجة الاسلام اصفهانی) (۱۱۷۵ - ۱۲۶۰ ق)، مؤلف کتاب، الرسائل الرجالیة، می‌باشد.
[۱] موسوی شفتی، سیدمحمدباقر، الرسائل الرجالیة، تحقیق: سید مهدی رجایی، اصفهان: مکتبة مسجد سید، ۱۴۱۷ ق، ص۷۰۰، اول.ساختار کتاب

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر بیست رساله درباره اشخاص مورد بحث در علم رجال است و در ضمن بررسی حالات این رجال، به مباحث تاریخ حیات، مشایخ و شاگردان، طبقه، تالیفات، اقوال علمای رجال، مباحث مدح و ذم، و تمییز مشترکات آنها اشاره شده است. در ضمن مباحث کتاب، رساله‌ای در تحقیق مراد از «عدة» در کتاب الکافی، و پاسخ به یک مسئله در منطق آورده شده است.

محتوای کتاب

[ویرایش]

در کتاب التراث العربی
[۲] سزگین، فؤاد، التراث العربی، ج۱۰، ص ۲۳۳.
، رساله مؤلف در «عدة» با عنوان «اصحاب العدة»، به طور مستقل فهرست شده است. فهرست اسامی راویانی که در این کتاب شرح حال شده‌اند، عبارت‌اند از:
ابان، ابوبصیر، احمد بن محمد، حسین بن خالد، سهل بن زیاد، عبدالحمید عطار. عمر بن یزید، محمد بن خالد، یقطینی، معاویه، ابراهیم بن هاشم، احمد برقی، اسحاق بن عمار، حماد بن عیسی، شهاب بن عبد ربه، ماجیلویه، محمد بن اسماعیل، محمد بن سنان و محمد بن فضیل.
مقدمه محقق کتاب در مورد زندگی نامه مؤلف آمده است. محقق تهرانی در مصفی المقال
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص ۸۷.
اشاره می‌نماید که مرحوم محمد باقر بن جعفر بهاری (م ۱۳۳۳ ق)، کتابی با عنوان تلخیص الرسائل الرجالیة را در تلخیص این کتاب، تالیف نموده است.
ایشان در کتاب الذریعة ، بحث «عدة» در کتاب الکافی را به طور مستقل و با عنوان اصحاب العدة فهرست نموده است. همچنین این کتاب را با عنوان رجال السید محمد باقر الشفتی ، فهرست نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. موسوی شفتی، سیدمحمدباقر، الرسائل الرجالیة، تحقیق: سید مهدی رجایی، اصفهان: مکتبة مسجد سید، ۱۴۱۷ ق، ص۷۰۰، اول.
۲. سزگین، فؤاد، التراث العربی، ج۱۰، ص ۲۳۳.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص ۸۷.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۲، ص ۱۱۹، ش ۴۸۲.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۱۰، ص ۹۸.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۸.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار