الدرجات‌ الرفیعة فی‌ طبقات‌ الشیعة

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمدنی شیرازی حسینی، سید صدر الدین (۱۰۵۲ - ۱۱۲۰ ق) صاحب کتاب رجالی، الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة، می‌باشد.
[۱] سید صدر الدین، مدنی شیرازی، الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة، تحقیق: سید محمد صادق آل بحرالعلوم، قم: مکتبة بصیرتی، ۱۳۹۷ ق، ص۵۹۶، دوم.ساختار کتاب

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر مقدمه مصنف در بیان ویژگی‌های کتاب است. متن آن (بنابر آنچه که مصنف در مقدمه بیان نموده است) در بردارنده دوازده طبقه مختلف از شخصیت‌های گوناگون شیعی است که عبارت‌اند از: طبقه اول: صحابیان؛ طبقه دوم: تابعیان؛ طبقه سوم: محدثانی که از ائمه معصوم (علیهم‌السّلام) روایت آورده‌اند؛ طبقه چهارم: محدثان و مفسران و فقها؛ طبقه پنجم: حکما و متکلمان؛ طبقه ششم: علمای عرب؛ طبقه هفتم: سادات صفوی؛ طبقه هشتم: ملوک و سلاطین؛ طبقه نهم: امرا؛ طبقه دهم: وزرا؛ طبقه یازدهم: شعرا؛ طبقه دوازدهم: نساء.
لیکن بنابر آنچه که محقق کتاب در مقدمه خود آورده، ایشان از این کتاب، تنها به مطالب طبقه اول و قسمتی از مطالب طبقه چهارم و یازدهم بیشتر دسترسی پیدا نکرده است و در چاپ کتاب نیز بر همین مقدار، اکتفا نموده است.
مصنف در بررسی هر شخصیت، ضمن معرفی زندگی نامه و تاریخ حیات، اقدام به بیان اقوال علما در مورد آن شخصیت نموده است. در آخر کتاب، فهرستی از شخصیت‌هایی که مورد بحث واقع شده‌اند، آورده شده است.

اسامی دیگر کتاب

[ویرایش]

محقق تهرانی در الذریعة از این کتاب با عناوین الدرجات الرفیعة فی طبقات الامامیة، طبقات الامامیه و الشیعة و طبقات الشیعة او طبقات الامامیة نام برده و نیز با عنوان رجال السید علی فهرست نموده است.
ایشان همچنین در کتاب مصفی المقال،
[۶] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص ۲۷۰.
اظهار می‌کند که صاحب ریاض العلماء گفته است که این مؤلف، دارای کتابی به نام احوال الصحابة والتابعین و العلماء است که کامل نشده است. ایشان می‌گوید ظاهر آن است که این کتاب، همان الدرجات الرفیعة باشد که بقیه طبقات آن آورده نشده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سید صدر الدین، مدنی شیرازی، الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة، تحقیق: سید محمد صادق آل بحرالعلوم، قم: مکتبة بصیرتی، ۱۳۹۷ ق، ص۵۹۶، دوم.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۸، ص۶۰.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۵، ص۱۴۷.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۵، ص۱۵۱.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۳۴.    
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص ۲۷۰.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن دوازدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۰۱/۳۱.    جعبه ابزار