الخصال (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالخصال ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

الخصال (صدوق)، نوشته شیخ صدوق، ابو جعفر، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، از فقها و محدثین بزرگ شیعه در قرن چهارم هجری
الخصال (ترجمه فهری‌)، یک از ترجمه های الخصال، ترجمه سید احمد فهری زنجانی به فارسی
الخصال (ترجمه کمره ای)‌، یک از ترجمه های الخصال، ترجمه آیت‌الله محمدباقر کمره‌ای
الخصال (ترجمه مدرس گیلانی)‌، یک از ترجمه های الخصال، ترجمه آیت‌الله مدرس گیلانی
الخصال (کسروی)، نوشته ابوالحسن علی بن مهدی کسروی اصفهانی، متکلم نحوی و فقیه شافعی قرن سوم و چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار