الجامع فی الرجال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزنجانی، شیخ موسی (۱۳۲۸ - ۱۳۹۹ ق) مؤلف کتاب رجالی، الجامع فی الرجال، می‌باشد.
[۱] زنجانی، شیخ موسی، الجامع فی الرجال، قم: پیروز، ۱۳۹۴ ق، ص۱۰۰۹.معرفی کتاب

[ویرایش]

تنها جلد اول آن چاپ شده است. مؤلف در مقدمه کتاب، انگیزه و روش خود در تالیف این کتاب را بیان نموده است.
متن کتاب، شامل اسامی کلیه رجال شیعه در کتاب‌های فقه، حدیث و رجال است و به دنبال ذکر هر اسم، مشخص شده است که این شخص، صحابه کدام یک از معصومان (علیهم‌السّلام) است و در صورتی که آن شخص راوی باشد، راوی و مروی عنه وی مشخص شده، و کتابی که در آن روایت وی آمده، معرفی شده است.
در مواردی که در ضبط اسامی اشکالی باشد، به منظور رفع مشکل، ضبط اسم یا کنیه و یا لقب او بیان شده است و در مواردی که اسامی مختلف، شامل یک نفر باشد و یا یک اسم، شامل دو یا چند نفر باشد (توحید مختلفات و تمییز مشترکات)، مؤلف کتاب، به این مطلب اشاره نموده است.
در بسیاری از موارد، موثق یا ضعیف و یا مجهول بودن راوی با بیان مصدر مورد مراجعه، مشخص شده است. نیز در مواردی که اسمی از راویان شیعه با راویان اهل سنت در روایات کتاب صحیح مسلم و بخاری مشترک باشند، این موارد، مشخص شده‌اند.
در بیان اسامی معصومان (علیهم‌السّلام) و اسامی کتاب‌های رجالی و حدیثی و اقسام حدیث، از رموزی استفاده شده که در مقدمه کتاب مشخص شده‌اند.
اسامی موجود در کتاب، بر اساس ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است.
جلد اول این کتاب، تنها شامل حرف «الف» تا پایان حرف «سین» است.
محقق تهرانی در الذریعه ، این کتاب را با عنوان رجال الشیخ موسی، و در مصفی المقال
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص۴۶۶.
با عنوان الوجیزة فهرست کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زنجانی، شیخ موسی، الجامع فی الرجال، قم: پیروز، ۱۳۹۴ ق، ص۱۰۰۹.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۵۱.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص۴۶۶.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار